Portada  Concello  / O PLENO

O PLENO

Imaxe Concello

O pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía dentro do goberno municipal e está constituído polo alcalde e os concelleiros (é precisamente ao alcalde a quen lle corresponde convocar e presidir as sesións plenarias aínda que pode delegar nalgún dos concelleiros).

O Pleno ten un regulamento propio de carácter orgánico e tanto o seu funcionamento como a organización dos seus contidos recóllese no regulamento municipal.

Constitúeo unha Secretaría Xeral e unha serie de Comisións encargadas de xestionar diversas áreas de goberno e de informar sobre esta ao Pleno.

O pleno ten distintas funcións como:

 1. Controlar e fiscalizar os órganos de goberno.
 2. Decidir acordos relativos á participación en organizacións supramunicipales.
 3. Aprobar plans e outros instrumentos de ordenación e xestión establecidos pola    lexislación urbanísticaAprobar o regulamento orgánico municipal.Crear e regular órganos complementarios. 
 4. Determinar os recursos propios de carácter tributario, aprobar os presupostos, dispoñer gastos nos asuntos e aprobar as contas.
 5. Contratar obras e servicios con cuantía dos cales exceda a que esta permitida polo alcalde ou a comisión de goberno.
 6. Aprobar as formas de xestión dos servicios e os expedientes municipais.
 7. Aceptar a delegación de competencias feitas por outras administracións públicas.
 8. Plantear conflictos de competencias a outras entidades locais e ó resto das administracións públicas.
 9. Aprobar a plantilla de persoal , a relación dos lugares de traballo e as bases das probas de selección do persoal
 10. Exercer as accións administrativas e xudiciais.
 11. Alterar a calificación xurídica dos bens de dominio público e alinear o patrimonio.
 12. Os temas que corresponden ó pleno necesitan unha maioría para a súa aprobación.

D a t a s   d o s    p l e n o s    o r d i n a r i o s   2 0 1 4:
Celébranse o último mércores dos meses pares ás 11:00 horas.
Estas datas están suxeitas modificacións por posibles problemas de axenda. (confirmación 988 48 30 01).