Calendario do Contribuinte


Nesta sección recóllense as datas de comezo e final de cobranza, en período voluntario, dos padróns de tributos de cobro periódico e notificación colectiva correspondentes ao exercicio 2023, así como as datas para o cargo en conta dos recibos domiciliados nas entidades financeiras e data límite de presentación da solicitude de domiciliación para que sexa efectiva no ano en curso (sobrepasada a data límite será efectiva no ano seguinte).

 

Datas para o pagamento dos tributos 2023
I M P O S T O S INICIO FIN ESTADO
Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.T.M.) 14/03/2022 16/05/2022 REMATADO
Imposto de bens e inmobles de natureza urbana (I.B.I.U.) 01/07/2021 31/08/2021 REMATADO
Imposto de bens e inmobles de natureza rústica (I.B.I.R.) 01/07/2021 31/08/2021 REMATADO
Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.) 01/07/2021 31/08/2021 REMATADO
T A X A S INICIO FIN ESTADDO
Taxa pola prestación de servizo de recollida do Lixo 14/03/2022 16/05/2022 REMATADO
Taxa pola prestación de servizo de recollida do Sumidoiros 14/03/2022 16/05/2022 REMATADO
Taxa pola prestación de servizo de entrada de vehículos 14/03/2022 16/05/2022 REMATADO
Taxa pola suministración de auga potable Cobro trimestral Cobro trimestral ABERTO