GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL


 

Servizo de Xestión Tributaria - Unidade de Información e Rexistro

Casa do Concello
Rúa Otero novas 1, planta baixa
32200 - Cortegada
Horario de atención ao público: 10:00 a 14:00 horas o primeiro martes de cada mes.
Cita previa: 722 448 322

 

A necesidade de dar resposta á crecente demanda de información catastral de quen non dispón dos medios informáticos e telemáticos apropiados, xustifica o establecemento dos Puntos de Información Catastral, que ofrecen ao cidadán todas as vantaxes da Oficina Virtual do Catastro sen máis condicionamento que a mera solicitude da prestación do servizo.

 

En efecto, o Punto de Información Catastral asumirá un papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán, ao que poderá desde agora fornecer toda a información que sobre o mesmo exista na base de datos nacional do Catastro, da que se nutre a Oficina Virtual do Catastro. Esta base de datos presenta as vantaxes de que contén información non só literal ou alfanumérica senón tamén cartográfica, e de que, ademais, actualízase diariamente de acordo co resultado dos procesos de actualización catastral realizados en todas e cada unha das Xerencias e Subxerencias do Catastro, directamente ou coa colaboración das Corporacións locais, os fedatarios públicos e outras entidades.


  • SERVIZOS QUE OFRECE O PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

  • Servizo de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  • Servizo de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo aos bens inmobles da súa titularidade.
  • Servizo de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ao propio solicitante.
  • Calquera outros servizos de consulta e certificación que se implanten no futuro, nos termos da Resolución que se dite ao efecto.

 


 

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA

O presente documento debe acompañarse de:

  •    • Fotocopia do D.N.I. do autorizante e a súa validez limítase á devandita solicitude.
  •    • autorizado debe acreditar a súa identidade.