GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

IMPOSTOS, TAXAS E PREZOS PÚBLICOS


CUOTA DE CONSUMO MENSUAL: 1 €

TRAMOS:

 

A) Consumo ata 10 m3 / mes: 0,25 / m3

 

B) Consumo ata 11 a 20 m3 / mes: 0,30 / m3

 

C) Consumo ata 21 a 40 m3 / mes: 0,40 / m3

 

D) Consumo ata 41 a 60 m3 / mes: 0,50 / m3

 

E) Consumo de máis de 60 m3 / mes: 0,70 / m3

Descargas

Ordenanza fiscal reguladora da taxa

polo servizo de abastecemento de auga

BOP-OU / Nº 295 - 27/12/2017º

Descargar

 

Administración de Tributos:

Enderezo:

Concello de Cortegada, Rúa Otero Novasi 1 - Planta Baixa, 32200 Cortegada

Teléfono:

988 483 001

email:

concello.cortegada@eidolocal.es

Horario:

De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

 

O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo municipal, directo e obrigatorio que grava a titularidade de vehículos de tracción mecánica, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.
Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

 

Tipo de vehículo
Tramos
Importe anual
TURISMOS DE MENOS DE 8 CABALOS FISCAIS 15,15 €
DE 8 ATA 11,99 CABALOS FISCAIS 40,89 €
DE 12 ATA 15,99 CABALOS FISCAIS 86,33 €
DE 16 ATA 19,99 CABALOS FISCAIS 107,53 €
DE 20 CABALOS FISCAIS EN ADIANTE 134,40 €
AUTOBUSES DE MENOS DE 21 PRAZAS 99,96 €
DE 21 A 50 PRAZAS 142,37 €
DEMÁIS DE 50 PRZAS 177,96 €
CAMIÓNS DE MENOS DE 1000 KG DE CARGA ÚTIL 50,74 €
DE 1000 A 2999 KG DE CARGA ÚTIL 99,96 €
DE 3000 A 9999 KG DE CARGA ÚTIL 142,37 €
DE MAIS DE 9999 KG DE CARGA ÚTIL 177,96 €
TRACTORES DE MENOS DE 16 CABALOS FISCAIS 21,20 €
DE 16 A 25 CABALOS FISCAIS 33,32 €
DE MÁIS DE 25 CABALOS FISCAIS 99,96 €
REMOLQUES DE MENOS DE 1000 E MÁIS DE 750 KG DE CARGA UTIL  21,20 €
DE 1000 A 2999 KG DE CARTA ÚTIL 33,32 €
DE MÁIS DE 2999 KG DE CARGA ÚTIL 99,96 €
CICLOMOTORES  CICLOMOTORES 5,30 €
MOTOCICLETA ATA 125 C.C. 5,30 €
DE MÁIS DE 125 ATA 250 C.C. 9,09 €
DE MÁIS DE 250 ATA 500 C.C. 18,17 €
DE MÁIS DE 500 ATA 1000 C.C. 36,35 €
DE MÁIS DE 1000 C.C 72,70 €

Administración de Tributos:

Enderezo:

Concello de Cortegada, Rúa Otero Novasi 1 - Planta Baixa, 32200 Cortegada

Teléfono:

988 483 001

email:

concello.cortegada@eidolocal.es

Horario:

De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

 

A taxa pola recollida de lixo, de recepción obrigatoria, establécese pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Cortegada, o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

A oficina de lixo-vivendas encárgase da xestión, liquidación, inspección e revisión desta taxa.

 
T A X A S
LIXO

CORTEGADA

65,00 €
LOCAIS COMERCIAIS CORTEGADA 100,00 €
RESTOS DE PARROQUIAS 50,00 €
RESTO DE LOCAIS COMERCIAIS 85,00 €
SUMIDOIROS EN TODO O MUNICIPIO 45,00 €
VADO EN TODO O MUNICIPIO 10,00 €
CONEXIÓNS REDE XERAL DE AUGA 185,00 €
REDE XERAL DE SUMIDOIROS

130,00 €

ESTABLECEMENTOS LICENZA APERTURA 30,05 €
DESCARGAS

Ordenanza Fiscal recollida de lixo e sumidoiros

BOP-OU / Nº 295 - 27/12/2017

Descargar

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo

servizo de abastecemento de auga

BOP-OU / Nº 295 - 27/12/2017

Descargar

Administración de Tributos:

Enderezo:

Concello de Cortegada, Rúa Otero Novasi 1 - Planta Baixa, 32200 Cortegada

Teléfono:

988 483 001

email:

concello.cortegada@eidolocal.es

Horario:

De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

 

O Imposto sobre Bens Inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles sitos no termo municipal de Cortegada.

Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

 

Tramos - Gravamen
Impuesto de Bens Inmobles

URBANA

0,5 %
RÚSTICA 0,5 %

Administración de Tributos:

Enderezo:

Concello de Cortegada, Rúa Otero Novasi 1 - Planta Baixa, 32200 Cortegada

Teléfono:

988 483 001

email:

concello.cortegada@eidolocal.es

Horario:

De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

 

O Imposto sobre Actividades Económicas é un tributo directo de carácter real, establecido con carácter obrigatorio, que grava o mero exercicio en territorio nacional, de actividades empresariais, profesionais ou artísticas, exérzanse ou non en local determinado e estean ou non especificadas nas tarifas do imposto.
Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

O Concello de Cortegada non ten adoptado acordo ningún polo Pleno de aprobación da imposición e ordenación xeral do Imposto sobre o Incremento de valor dos Terreos de Natureza Urbana, non sendo esixible polo tanto o dito imposto neste Concello.

Administración de Tributos:

Enderezo:

Concello de Cortegada, Rúa Otero Novasi 1 - Planta Baixa, 32200 Cortegada

Teléfono:

988 483 001

email:

concello.cortegada@eidolocal.es

Horario:

De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

 

A taxa pola recollida de lixo, de recepción obrigatoria, establécese pola prestación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos no termo municipal de Cortegada, o seu transporte aos centros de eliminación e posterior tratamento.

A oficina de lixo-vivendas encárgase da xestión, liquidación, inspección e revisión desta taxa.

 

Obras
LIQUIDACIÓN
LICENZAS OBRAS - PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) 2 %
APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 30,05 €
AUTOLIQUIDACIÓN TAXA POR CONCESIÓN DE LICENZAS E OUTROS SERVIZOS URBANÍSTICOS
TAXA LICENZAS DE OBRA MENOR CUN ORZAMENTO DE EXECUCIÓN MATERIAL DE ATA 3.000 € 15,60 €
LICENZAS DE OBRA MENOR CUN ORZAMENTO DE EXCUCIÓN MATERIAL IGUAL OU SUPERIOR A 3.000,01 € 36,40 €
LICENZAS DE OBRA MAIOR 52,00 €
LICENZAS DE DEMOLICIÓN 36,40 €
LICENZAS DE PARCELAMENTO, SEGREGACIÓN, DIVISIÓN OU AGREGACIÓN 36,40 €
LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN 36,40 €
INFORMES URBANÍSTICOS 20,80 €
CERTIFICACIÓNS URBANÍSTICAS 20,80 €
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE INCURSIÓN EN SITUACIÓN DE FORA DE ORDEACIÓN 62,40 €