GAL / ESP

Horario: 9:00 a 14:00

Contacta

SIA 847225 - SOLICITUDE DOMICILIAICÓN DE TRIBUNOS (ALTA, BAIXA OU MODIFICACIÓN)


 • Solicitar a domiciliación de tributos municipais xestionados polo departamento de  recadación do concello. Supón ordenar a unha entidade financeira o pagamento de tributos municipais con cargo á conta do solicitante.

 

A quen está dirixido

 • Poderá solicitar a domiciliación o obrigado ao pago, ou ben dun terceiro non obrigado ao pago, con coñecemento de aquel, para o que deberán dirixir comunicación Recadación a lo menos dous meses antes do comezo do período voluntario de ingreso. Noutra caso, a comunicación terá efectos a partires do período seguinte.

 

Como facelo

 • Preferentemente de forma telemática a través do botón "Tramitar" da Sede electrónica. Se o interesado non utiliza a sede electrónica, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 

Por internet

Presencialmente

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.              Prema no botón para descargar o formulario e siga os pasos que se lle indican.
tramitar descargar

 

Documentación requerida

 • • Solicitude en modelo normalizado
 • • Copia do NIF do titular do recibo. No caso de que o titular da conta non sexa o titular do recibo, tamén o NIF desta persoa, e solicitude asinada por ámbolos dous. Só si o solicitante actúa a través de representante. En caso de persoa xurídica (representación legal) a representación se acreditará mediante poder bastante, ben a través de documento público ou ben a través dun documento privado con sinatura lexitimada notarialmente ou por comparecencia. En caso de persoas físicas (representación voluntaria) será suficiente con que asinen a solicitude o representante e o solicitante, e se achegue copia dos NIF de ambos.
 • • Domiciliación, deberá aportar certicado de conta bancaria IBAN

 

Normativa aplicable

 • Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (LXT, en adiante).
 • RD 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de recadación (artigos. 25, 34 e 35).
 • Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público do concello de Ames (artigo 40).
 • Aspectos destacables da normativa aplicable:
 • As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, se ben os solicitantes poderán anulalas en calquera momento.
 • A domiciliación perderá a validez cando o solicite o interesado, cando sexa rexeitada pola entidade financeira en dúas ocasións consecutivas, ou cando o concello de Ames o dispoña expresamente por causas xustificadas.
 • Poderá domiciliarse o pago nunha conta que non sexa da titularidade do obrigado, sempre que o titular de dita conta autorice a domiciliación.
 • Non se poden abonas por domiciliación as liquidacións nin as autoliquidacións.
 • No caso de que a información que lle traslada a entidade financeira non lle permita identificar con claridade o concepto de ingreso e o período pasado ao cobro, no caso dos recibos polo ciclo integral da auga, deberán corresponderse co documento que Espina y Delfín S.L. lle remite trimestralmente ao seu domicilio. No caso doutros tributos ou ingresos de dereito público poderá pedir información e un duplicado en Recadación. Advírtese que si vostede non fose o titular do recibo, o documento que se expida non conterá datos de carácter persoal, só datos referidos á débeda.