SIA847377 - Queixas e Suxestións


   Aberto todo o ano

 

Obxecto

Os formularios de queixas e suxestións teñen por obxecto recoller as manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados ou presentar iniciativas para a mellora na calidade do servizo ofrecido.

As queixas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non supón, de ningún xeito, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poidan exercer os cidadáns.

 

As canles para facer chegar á Administración, as queixas e suxestións poden ser:

  • Por Teléfono
  • É o método máis rápido de resolver a súa queixa ou suxestión - (Recomendado): 988 483 001

Telemátic:

Desde a sede electronica

Presencial

Nas oficinas dos organismos correspondentes.

 

A quen vai dirixido

A persoas físicas ou xurídicas

 

Avisos

No caso de que non se quera aportar identificación do interesado pódense mandar avisos para a mellora dos servizos municipais pero non poderá recibir información de resposta nin seguir o seu estado da súa tramitación.

 

Observacións

O dereito a presentar queixas e suxestións corresponde a todos os cidadáns, podendo ser exercitado por toda persoa física ou xurídica sen limitación algunha.

As queixas e suxestións serán tratadas de forma individual e con un seguimento da súa tramitación. Deberán conter como mínimo o nome e apelidos, o enderezo, o Documento Nacional de Identidade ou o seu equivalente e a exposición do seu obxecto.

Non se admitiran as queixas que estean pendentes de resolución xudicial, as anónimas e aquelas nas que se advirta abuso de dereito, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquelas outras cuxa tramitación irrogue prexuízo ó lexítimo dereito de terceira persoa.

  • SOLICITUDE PRESENCIAL TRAMITAR EN LIÑA
    Prema para descargar o formulario de solicitude, que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, nas oficinas do Concello. Prema para para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.

       Descargar solicitude

       Procesamento electrónico

 

Documentación

1. Datos identificativos do solicitante:
Persoas físicas:
DNI de todos os membros da unidade familiar maiores de idade (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente adevandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Enténdese por membros da unidade familiar, aqueles maiores de idade que convivan co solicitante da axuda
Persoas xurídicas:
DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula asúa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica deque se trate.

Resolución:

Prazo:

TRES MESES

Sentido do silencio:

NEGATIVO