SIA000000 - Contratación Técnico Animación Sociocultural


   Aberto ata 26/10/2022

 

Obxecto

O obxecto da presente convocator ia é a contratación de UN/HA TÉCNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ata o 31 de decembro de 2022 segundo a Resolución do 14 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidade s locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociación de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, publicadas DOG Número 142 do 27 de xullo de 2022. Baixo a coordinación da Concelleira de Igualdade, a persoa seleccionada desempeñará as funcións das medidas de conciliación en desenvolvemento do Plan Corresponsables. A xornada de traballo será a tempo completo (100% da xornada) que se realizará de luns a domingo cos descansos establecidos na lei.

 

A quen vai dirixido

Calquera persoa.

 • SOLICITUDE PRESENCIAL TRAMITAR EN LIÑA
  Prema para descargar o formulario de solicitude, que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, nas oficinas do Concello. Prema para para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.

     Descargar solicitude

     Procesamento electrónico

 

Documentación
 • 1. Datos identificativos do solicitante:
  Persoas físicas:
  Fotocopia do documento nacional de identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade,expedida polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunitarios (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente adevandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable). Enténdese por membros da unidade familiar, aqueles maiores de idade que convivan co solicitante da axuda
  Persoas xurídicas:
  DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
  Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula asúa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica deque se trate.
 • Documentación Relacionada coa tramitación
  - A presente instancia, debidamente cuberta e asinada ANEXO I e II
 • - Documentación acreditativa dos meritos alegados.
 • - Fotocopia de DNI ou tarxeta acreditativa de indentidade.
 • - Fotocopia da titulación esixida.
 • - Fococopia dos documentos acreditativos dos meritos alegados.
Resolución:

Prazo:

TRES MESES

Sentido do silencio:

NEGATIVO