SIA847225 - Domiciliación de Tributos Periódicos (alta, baixa e modificación)


   Aberto todo o ano

 

Obxecto

Este trámite permite domiciliar na conta bancaria o pagamento dos recibos.

A domiciliación bancaria supón o cargo, na conta indicada polo contribuinte, do importe do recibo emitido anualmente.

 

A quen vai dirixido:

Aqueles obrigados ao pago dun tributo de cobro periódico por recibo.

SOLICITUDE PRESENCIAL TRAMITAR EN LIÑA
Prema para descargar o formulario de solicitude, que pode cubrir e imprimir antes de entregalo, de forma presencial, nas oficinas do Concello. Prema para cumprimentar e presentar a solicitude correspondente a este procedemento no rexistro electrónico e a través desta sede.

   Descargar solicitude

   Procesamento electrónico

 

Prazo

Prazo de presentación: ABERTO TODO O ANO

Documentación para a presentación

Datos identificativos do solicitante:
Persoas físicas:
DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
Os que comparezan ou asinen en representación doutro, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente adevandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
Persoas xurídicas:
DNI (ou documento que faga as súas veces) do representante e documentación acreditativa da representación.
Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula asúa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica deque se trate.

Copia dos recbios a domiciliar

  • Fotocopia da conta no que figure como titular
    Só no caso de facer o trámite presencialmente.

Resolución:

Prazo:

TRES MESES

Sentido do silencio:

NEGATIVO


Procedementos e servizos relacionados