Portada  Trámites Contratación

MOD.V4 - Exención de I.V.T.M. por minusvalía

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: 90 días
Trámite: Gratuito

  1. Impreso normalizado.
  2. Copia do DNI do solicitante, ou do representante e documentación acreditativa da representación que ostenta. No caso de comisións de festas, presentarase documento acreditativo do nomeamento por dita comisión.
  3. Último recibo pago do ano en curso.
  4. Permiso de circulación.
  5. Ficha técnica do vehículo.
  6. Certificado de recoñecemento e cualificación da minusvalía.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

O trámite permite solicitar a exención da obriga de pagamento do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para vehículos matriculados a nome de persoas con minusvalía (en grao igual ou superior ao 33%), para o seu uso exclusivo. Unha vez concedida, aplicarase en tanto mantéñanse as condicións esixidas, e é posible solicitala tanto para os vehículos conducidos por persoas con minusvalidez coma para os destinados ao seu transporte.

  • Ordenanza Fiscal
  • Artículos 92 a 99 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
  • Ley 58/2003 do 17 de decembro, Xeneral Tributaria
  • RD 1065/2007 polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns de aplicación dos tributos.