Portada  Trámites Contratación

MOD.V4 - Exención de I.V.T.M. por minusvalía

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano, * a exención será efectiva ao ano seguinte.
Prazo de resolución: 90 días
Trámite: Gratuito

 1. Impreso normalizado.
 2. Copia do DNI do solicitante, ou do representante e documentación acreditativa da representación que ostenta. No caso de comisións de festas, presentarase documento acreditativo do nomeamento por dita comisión.
 3. Último recibo pago do ano en curso do I.V.M.T.
 4. Permiso de circulación.
 5. Ficha técnica do vehículo.
 6. Certificado de recoñecemento e cualificación da minusvalía.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

 1. Ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%. En virtude do previsto no artigo 4 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa Inclusión Social, equipárase a unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33% a situación de pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, e de pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
 2. Que o domicilio legal da persoa propietaria discapacitada ten que ser igual ó domicilio do vehículo (tal e como contempla a DGT no seu regulamento de vehículos).
 3. a) Se a persoa discapacitada conduce, na póliza do seguro debe constar a persoa discapacitada como propietaria única e conductora habitual.
  b) Se a persoa discapacitada precisa axuda de terceiras persoas para o seu desprazamento e consta así no Certificado de Discapacidade, na póliza do seguro pode constar como conductor habitual outra persoa.
 • Ordenanza Fiscal
 • Artículos 92 a 99 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
 • Ley 58/2003 do 17 de decembro, Xeneral Tributaria
 • RD 1065/2007 polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns de aplicación dos tributos.