Portada  Trámites Contratación

MOD.V5 - Exención de I.V.T.M. trastores e remolques provistos da Cartilla Agricola

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: 90 días
Trámite: Gratuito

  1. Impreso normalizado.
  2. Copia do DNI do solicitante, ou do representante e documentación acreditativa da representación que ostenta. No caso de comisións de festas, presentarase documento acreditativo do nomeamento por dita comisión.
  3. Permiso de circulación.
  4. Ficha técnica do vehículo.
  5. Fotocopia da Cartilla de Inspección Agrícola na que conste a data de inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola da administración competente.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

Titulares de tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
Estarán exentos do imposto os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, previa solicitude do seu titular.

  • Lei 58/2003, de 17 de diciembre, Xeral Tributaria.
  • Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo).
  • Regulamento Xeral das actuacións e procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos (RD 1065/2007, de 27 de xullo)