Portada  Trámites Contratación

MOD.V2 - Devolución de parte proporcional I.V.T.M.

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: 90 días
Trámite: Gratuito

  1. Impreso normalizado.
  2. Copia do DNI do solicitante, ou do representante e documentación acreditativa da representación que ostenta. No caso de comisións de festas, presentarase documento acreditativo do nomeamento por dita comisión.
  3. Persoa ou entidade, encargadas da organización, de ser distinta ao titular.
  4. Último recibo pago do ano en curso.
  5. Copia da tramitación da baixa ou informe do vehículo expedido na Xefatura Provincial de Tráfico.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

Obter a devolución do importe proporcional do IVTM por causar o vehículo Baixa Definitiva ou Baixa Temporal por Subtracción. Procede a devolución dos trimestres completos nos que o vehículo se encontre de baixa.

O vehículo debe constar de baixa definitiva ou de baixa temporal por subtracción nos rexistros da Dirección Xeral de Tráfico. Non procede a devolución nos casos de baixa temporal voluntaria ou tranferencia.

  • Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
  • Ley 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria
  • Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
  • RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais