Portada  Trámites Contratación

MOD.V3 - Exención de I.V.T.M. por máis de 25 anos

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: 90 días
Trámite: Gratuito

 1. Impreso normalizado.
 2. Copia do DNI do solicitante, ou do representante e documentación acreditativa da representación que ostenta. No caso de comisións de festas, presentarase documento acreditativo do nomeamento por dita comisión.
 3. Persoa ou entidade, encargadas da organización, de ser distinta ao titular.
 4. Último recibo pago do ano en curso.
 5. Permiso de circulación.
 6. Ficha técnica do vehículo.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

 • No caso de vehículos xa matriculados, a exención ou bonificación, en caso de concederse, producirá efectos a partir do período impositivo seguinte á presentación da solicitude.
 • Para os vehículos non matriculados, a solicitude debe presentarse antes da matriculación do vehículo.
 • Debe tratarse de vehículo histórico ou de antigüidade de 25 anos ou máis no momento da remuneración do imposto (día 1 de xaneiro).
 • Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común
 • Ley 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria
 • Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
 • RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais