Portada  Trámites Comunicación previa

MOD.U2 - Obra maior

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: Tres meses
Trámite: Antes de presentar a solicitde deberá pagar os tributos

  1. Impreso normalizado.
  2. Fotocopia do NIF ou CIF do solicitante. No caso de actuar en representación, fotocopia dos documentos de identidade do/a representante e do/a solicitante.
  3. Liquidación taxa (Autoliquidación taxa por concesión de licenzas e outros servizos urbanísticos) Mod: 600
  4. Documentación acreditativa da referencia catastral.
  5. Nos casos de ampliación ou modificación, copia da licenza de obras anterior.
  6. Proxecto técnico completo redactado por técnico competente.
  7. Oficios de dirección de obras.
  8. Identificación do constructor ou persoa responsable.
  9. Plano de situación e emprazamento.
  10. No caso de existir edificacións na situación que se pretende para as obras novas, deberá solicitarse, previa ou simultáneamente, a derruba destas se é preciso.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

É preciso solicitar e obter unha licenza de obra para comezar todas as obras non incluídas nos supostos de tramitación por comunicación previa.

Antes de presentar esta solicitude, deberá abonar os tributos municipais.