Portada  Trámites Padrón de habitantes

MOD.P1 - Alta no padrón Municipal de habitantes.

Forma de presentación

Tramitación en liña                                                        Presencial 

                                                                  


Datos solicitude

Prazo de presentación: Aberto todo o ano
Prazo de resolución: Dúas semanas
Sentido do silencio administrativo: Positivo
Trámite: Gratuito

 1. Solicitude de alta no Padrón municipal de habitantes por cambio de residencia ou, no caso de alta dunha persoa menor, solicitude de alta no Padrón municipal de habitantes dunha persoa menor por cambio de residencia.
 2. Folla de inscrición padroal cuberta por todas as persoas maiores de idade que se inscriban (no caso de inscrición de persoas menores, asinan a nai, pai ou titora ou titor legal). No caso de que se incorporen novos habitantes a un grupo familiar xa empadroado, terá que asinar na propia folla a autorización das novas inscricións algunha persoa maior de idade que xa figura inscrita nela.
 3. Documento de identidade en vigor (orixinal e fotocopia) da persoa interesada, segundo o caso:
  • No caso de persoas de nacionalidade española: DNI
  • No caso de persoas estranxeiras comunitarias: número de identificación de estranxeira/o (NIE) e pasaporte ou documento de identidade do seu país.
  • No caso de persoas estranxeiras non comunitarias: tarxeta de residencia ou pasaporte.
 4. No caso de actuar a través de representante, documento que acredite a representación.
 5. No caso de alta de persoas menores de 16 anos:
  • Libro de familia ou documento que acredite a tutela ou garda e custodia.
  • Copia do acordo regulador ou sentenza xudicial, no caso de separación ou divorcio.
  • Autorización da nai/pai/, titora ou titor, no caso de que a persoa menor se empadroe no domicilio de familiares seus (avoas ou avós ou tías ou tíos).
   • Documentación relativa ó domicilio de alta, segundo sexa o caso:
   • Vivenda ocupada:
    • Autorización para residir na vivenda.
   • Vivenda en alugamento:
    • Contrato de alugamento ou último recibo de alugamento se o contrato se formalizou hai máis dun ano.
    • Último recibo de subministración de auga(*).
    • Último recibo de subministración de luz.
   • Vivenda en propiedade:
    • Escritura, contrato privado de compravenda ou recibo do IBI -imposto de bens inmobles- (contribución)(*).
    • Último recibo de subministración de auga(*).
    • Último recibo de subministración de luz.
   • Vivenda en réxime de cesión:
    • Autorización para residir na vivenda.
    • Recibo do IBI -imposto de bens inmobles- (contribución)(*) ou escritura pública que acredite que a persoa titular é a propietaria efectiva da vivenda.
    • Último recibo de subministración de auga(*).
    • Último recibo de subministración de luz.
   • Pensión, hotel ou establecemento colectivo similar:
    • Xustificante de inscrición no rexistro deste.


   (*) A presentación destes documentos é voluntaria, se ben contribúe a axilizar a tramitación do expediente.

Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto no teléfono 988 483 001 ou enviando un correo a concello.cortegada@eidolocal.es


Casa do Concello
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegad

O trámite de alta no Padrón de habitantes consiste na inscrición dunha persoa nel cando procede doutro municipio ou non figura empadroado en ningún.

Toda persoa que resida habitualmente en Cortegada está obrigada a inscribirse no Padrón.

Real decreto 1690/1989, do 11 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais.

Resolución do 1 de abril de 1997 da presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a xestión e revisión do Padrón municipal.

Resolución de 4 de xullo de 1997 da presidenta do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Cooperación Territorial pola que se lles ditan instrucións técnicas aos concellos sobre a actualización do Padrón municipal.