XESTIÓNS DIRECCIÓN XERAL DE TRÁFICO


Horario de apertura das oficinas municipais: As oficinas municipais do Concello permanecerán abertas nos días e horarios que a continuación se indican:

  • De luns a venres: De 9:00h a 14:00 horas

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Trámite gratuito

Xustificante do cambio de domicilio: DNI, certificado de empadronamento, tarxeta censal, etc. Se non hai cambio de municipio bastará cun recibo de agua, luz, gas, etc.

No caso de cambio de domicilio de vehículos procedentes de Canarias, Ceuta e Melilla a Península ou Baleares, aportarase o documento acreditativo de que se despachou o vehículo na Aduana. Se non aporta dito documento pondraxe en coñecemento do departamento de Aduanas.

Documentación do vehículo: permiso de circulación (salvo no caso de extravío ou sustracción)  e a tarxeta de ITV co recoñecemento en vigor.

Enlace xefatura de tráfico:
  www.dgt.es