Portada  FACENDA LOCAL

FACENDA LOCAL

Imaxe Concello

É a sección municipal encargada da xestión dos impostos, as taxas e os prezos públicos é Facenda Local.

  • Liquidación deses tributos en todo o Municipio. Revisión dos actos dictados na vía de xestión tributaria e que comprende as funcións de concesión e denegación de exencións e bonificacións.
  • Realización das liquidacións conducentes á determinación das débedas tributarias.
  • Emisión dos instrumentos de cobro.
  • Resolución dos expedientes de devolución de ingresos indebidos.
  • Resolución dos recursos que se interpoñan contra os ditos actos e actuacións para a información e asistencia ó contribuínte.