Plenos

O Pleno do Concello de Pontevedra é o órgano de máxima representación política dos cidadáns no goberno municipal. Está formado polo alcalde e os concelleiros.

O Pleno da Corporación celebrará sesións ordinarias o primeiro mércores dos meses pares, ás 11 horas. Esta data variará, e poderá alterarse, de coincidir tal día en festivo ou tratarse dos meses de agosto ou decembro, de acordo co establecido no art. 57 do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas Comisións.

Non obstante, facúltase á Xunta de Portavoces para que, puntualmente, poda alterar a data dalgunha sesión ordinaria, sempre que se celebre no mesmo mes.

Establécese como sede para a realización de tódalas sesións plenarias o Salón de Plenos da Casa don Concello, situado na Casa don Concello

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2018
DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

 

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2017

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2016

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER

SESIÓNS PLENARIAS DO ANO 2015

DATA SESIÓN ORDE DO DÍA ACTAS DO PLENO FORMATO
01/02//2018 ORDINARIA VER VER
01/03/2018 ORDINARIA VER VER